Werkwijze

Werkwijze

Werkwijze

Aanmelding en intake

U kunt zich aanmelden bij onze afsprakenbalie via telefoonnummer: 06-14 78 26 42 op werkdagen tussen 8.00 u en 17.00 u.

Tijdens het eerste gesprek, de intake, geeft de psycholoog u allereerst de gelegenheid uw vraag of klachten aan haar voor te leggen. U zet dan samen met de klachten op een rijtje. Er kan hiervoor ook gebruik worden gemaakt van vragenlijsten. Vervolgens maakt de psycholoog een behandelplan, dat aan u wordt voorgelegd en indien akkoord, door beiden wordt ondertekend.

Wachttijden

De gemiddelde wachttijd voor aanmelding en behandeling voor volwassenen bedraagt momenteel ongeveer 16 weken. update 17-05-2023). Er zit geen wachttijd tussen intake en start behandeling. De wachttijd is niet afhankelijk van waar iemand is verzekerd.

Voor jeugdigen is het alleen mogelijk zich aan te melden indien woonachtig in gemeente Breda, Oosterhout, Drimmelen, Geertruidenberg en Altena.

Mocht u behoefte hebben aan wachtlijstbemiddeling, dan kunt u met uw verzekeraar contact opnemen.

Behandeling

In het eerste gesprek worden praktische zaken met u besproken, zodat u duidelijk weet waar u aan toe bent. Aan de hand van de intake wordt er een behandelplan gemaakt. In de behandelingen wordt gebruikt gemaakt van diverse therapiemogelijkheden. Bij cognitieve gedragstherapie vindt een gezamenlijk proces plaats in het onderzoek naar negatieve gedachten en de zoektocht naar meer realistisch denken en handelen. Hiervoor kan ook gebruik worden gemaakt van huiswerkopdrachten en e-health. EMDR is in beginsel een traumabehandeling maar kan ook worden toegepast op angst, paniek en stemmingsproblematiek.Tijdens het ophalen van herinneringen zal de behandelaar afleidende stimuli inzetten om zo de emotionele lading te neutraliseren. Zie ook www.emdr.nl. Daarnaast wordt ook oplossingsgerichte therapie en schematherapie aangeboden waarbij onderliggende patronen in denken en handelen worden omgevormd. Consulten kunnen eventueel ook digitaal plaatsvinden. E-health vanuit Minddistrict kan worden ingezet bij nagenoeg alle in de BGGZ behandelbare soorten problematiek. Men krijgt dan opdrachten, oefeningen en informatie die te maken hebben met de betreffende klachten. De behandeling is er op gericht dat men weer in eigen kracht komt te staan, de regie te kunnen pakken en handvatten te verkrijgen om eventuele toekomstige problemen zelfstandig aan te pakken.

Het kan wel eens voorkomen dat de behandeling langer gaat duren, of dat de problematiek complex is. In zo’n geval worden met u andere mogelijkheden tot hulpverlening besproken en kan er worden besloten u via de huisarts door te verwijzen naar andere hulpverlening.

Wij vinden het belangrijk dat het 'klikt' tussen u en de psycholoog. Mochten er bezwaren gerezen zijn tegen de behandeling door de psycholoog of vindt u dat de psycholoog niet duidelijk is geweest over de gang van zaken of u niet juist heeft bejegend, dan is het raadzaam uw vragen over de behandeling of de klachten eerst met de psycholoog zelf te bespreken. Als u er samen niet uitkomt, kunt u overwegen een beroep te doen op de klachtencommissies van onze aangesloten beroepsverenigingen. Mocht u er dan alsnog niet uitkomen, dan kan een gang naar een regionaal tuchtcollege worden overwogen.

Groepsfoto

Werkwijze

Werkwijze