Werkwijze

Werkwijze

Werkwijze

Aanmelding en intake

U kunt zich aanmelden bij onze afsprakenbalie via telefoonnummer: 06-14 78 26 42 op werkdagen tussen 8.00 u en 17.00 u.

Tijdens het eerste gesprek, de intake, geeft de psycholoog u allereerst de gelegenheid uw vraag of klachten aan haar voor te leggen. U zet dan samen met de klachten op een rijtje. Er kan hiervoor ook gebruik worden gemaakt van vragenlijsten. Vervolgens maakt de psycholoog een behandelplan, dat aan u wordt voorgelegd en indien akkoord, door beiden wordt ondertekend.

Wachttijden

De gemiddelde wachttijd voor aanmelding en behandeling voor volwassenen en kinderen bedraagt momenteel ongeveer 10 weken (update 06-01-2022). Er zit geen wachttijd tussen intake en start behandeling.

De wachttijd is niet afhankelijk van waar iemand is verzekerd.

Mocht u behoefte hebben aan wachtlijstbemiddeling, dan kunt u met uw verzekeraar contact opnemen.

Behandeling

In de behandelingen wordt vooral gebruikt gemaakt van cognitieve (gedrags-) therapie, EMDR en e-health. Daarnaast wordt ook oplossingsgerichte therapie en schematherapie aangeboden. E-health vanuit Minddistrict kan worden ingezet bij nagenoeg alle in de BGGZ behandelbare soorten problematiek Van e-health wordt afgezien bij onvoldoende motivatie van de client. In het eerste gesprek worden ook praktische zaken met u besproken, zodat u duidelijk weet waar u aan toe bent. Aan de hand van de intake wordt er een behandelplan gemaakt.

Het kan wel eens voorkomen dat de behandeling langer gaat duren, of dat de problematiek complex is. In zo’n geval worden met u andere mogelijkheden tot hulpverlening besproken en kan er worden besloten u via de huisarts door te verwijzen naar andere hulpverlening.

Wij vinden het belangrijk dat het 'klikt' tussen u en de psycholoog. Mochten er bezwaren gerezen zijn tegen de behandeling door de psycholoog of vindt u dat de psycholoog niet duidelijk is geweest over de gang van zaken of u niet juist heeft bejegend, dan is het raadzaam uw vragen over de behandeling of de klachten eerst met de psycholoog zelf te bespreken. Als u er samen niet uitkomt, kunt u overwegen een beroep te doen op de klachtencommissies van onze  aangesloten beroepsverenigingen. Mocht u er dan alsnog niet uitkomen, dan kan een gang naar een regionaal tuchtcollege worden overwogen.

Groepsfoto

Werkwijze

Werkwijze