Tarieven en vergoedingen

Tarieven en vergoedingen

Tarieven en vergoedingen

Zorroo

Onze praktijk heeft een overeenkomst afgesloten met Zorroo (Zorggroep Regio Oosterhout en Omstreken). Zorroo vergoedt de behandelingen van volwassen clienten die via de deelnemende huisartsen zijn verwezen. Als uw huisarts deelneemt aan de pilot Basis GGZ van Zorroo dan kan deze naar ons verwijzen voor behandeling. Uw behandeling wordt dan geheel vergoed, er wordt geen aanspraak gedaan op het eigen risico van de zorgverzekering. De huisarts of praktijkondersteuner (POH-GGZ) bepaalt of u in aanmerking komt voor deelname aan deze pilot.

Het Huisartsenteam

Ook hebben we een overeenkomst met zorggroep Het Huisartsenteam en PRO RCH waarin we een samenwerkingsverband hebben binnen de BasisGGZ, waarin gestreefd wordt naar de best passende psychische zorg door de juiste zorgverlener. Dit doen we met alle zorgpartners door zoveel mogelijk een sluitende zorgketen GGZ te realiseren zodat de client geen schotten ervaart bij verwijzing naar een andere zorgverlener. Als uw huisarts deelneemt aan de pilot dan kan deze naar ons verwijzen voor behandeling. Uw behandeling wordt vergoed, maar er wordt wel eerst aanspraak gemaakt op het eigen risico van de zorgverzekering.

Zorgverzekering

Belangrijke mededeling:
Per 1 januari 2022 verandert de zorgverzekeraar het bekostigingssysteem van de Geestelijke Gezondheidszorg. Dat heeft mogelijk consequenties voor de vergoeding die je krijgt en de hulp of verkeringspolis die je derhalve wil gaan kiezen.Momenteel (tot 31-12-2021) is het zo dat een traject binnen de BGGZ aan het einde van de gehele behandeling wordt afgerekend door de zorgverzekeraar die dat verrekent met je wettelijk eigen risico. De startdatum van het traject bepaalt in welk kalenderjaar het eigen risico verrekend wordt. Ook al gaat de behandeling verder in het nieuwe kalenderjaar, de verrekening vindt slechts éénmaal plaats.

Vanaf 2022 verandert het bekostigingssysteem en wordt er gerekend per consult (hoeveel consulten je vergoed krijgt in 2022 is afhankelijk per zorgverzekeraar), dus niet meer per geheel behandeltraject. Vanwege deze wijziging zijn wij verplicht om elk lopend behandeltraject op 31-12-2021 te sluiten en (indien nodig) per 01-01-2022 voort te zetten in de nieuwe vorm van consulten.

Voor behandeltrajecten die in 2021 starten en doorlopen in 2022, betekent dit dan ook dat er twee keer het eigen risico wordt verrekend (in 2021 en 2022).

De eerstelijns psychologische zorg opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeraars. Als er sprake is van een psychiatrische stoornis, dan wordt uw behandeling vergoed vanuit dit basispakket. Om voor vergoeding in aanmerking te komen dient u een verwijsbrief van uw huisarts te hebben waarin de verwijsreden en het vermoeden van een stoornis genoemd staan.

Behandelingen die vallen binnen het basispakket, zullen rechtstreeks bij de zorgverzekeraar ingediend worden. U ontvangt hiervan geen factuur van ons. Het hele pakket wordt altijd in rekening gebracht, ook als u de behandeling halverwege afbreekt. OZP consulten zullen eens per maand aan u gefactureerd worden.

Tract Psychologen heeft contracten met de nagenoeg alle zorgverzekeraars (VGZ, CZ, Achmea, Multizorg en Menzis). Met DSW, Stad Holland en enkele andere kleine verzekeraars hebben we echter geen contract. U hebt dan wel recht op vergoeding indien uw behandeling voldoet aan bovengenoemde voorwaarden, maar het kan zijn dat de vergoeding lager uitvalt. Informeer hiernaar bij uw verzekeraar. Wij hanteren dan gemiddeld 90% van de door de NZA vastgestelde maximum tarieven voor de GBGGZ.

Tot 31-12-2021: Behandelingen die vergoed worden uit de basisverzekering worden ingedeeld in vier producten. Elk product bevat een aantal minuten dat gemiddeld besteed wordt aan uw behandeling. Na de intake, die ook binnen het product valt, maken we afspraken over hoe we deze tijd gaan inzetten. Indirecte tijd van de therapeut die nodig is voor het schrijven van verslagen en brieven of voor overleg en intervisie, vallen ook binnen het pakket.

Basis GGZ Kort: voor licht ernstige stoornissen die weinig dagelijkse beperkingen met zich meebrengen. Gemiddeld 294 minuten. Kosten €402,-*. Gehele vergoeding vanuit het basispakket (eigen risico van € 385,-).

Basis GGZ Middel: voor matig ernstige stoornissen die waarneembare beperkingen met zich meebrengen in het dagelijks leven. Gemiddeld 495 minuten. Kosten € 685,45*. Gehele vergoeding vanuit het basispakket (eigen risico van € 380,-).

Basis GGZ Intensief: voor ernstige problematiek waarbij sprake is van uitval of substantiële beperkingen in het dagelijks leven. Gemiddeld 750 minuten € 1075,-* Gehele vergoeding vanuit het basispakket (eigen risico van € 385,-).

Onvolledig behandeltraject: een product voor cliënten die wel verwezen worden maar niet blijken te voldoen aan de voorwaarden omdat hun klachten ofwel te zwaar ofwel te licht zijn voor behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ. Gemiddeld 120 minuten. Kosten € 168,80*. Gehele vergoeding vanuit het basispakket (eigen risico van € 385,-).

Onverzekerd zorgproduct (OZP): Stoornissen of klachten die uitgesloten zijn van vergoeding. Deze kennen een onbeperkt aantal zittingen van 45 minuten. Kosten zijn € 92,- per 45 minuten. Het gaat om zaken als aanpassingsstoornissen, fobieën, werkgerelateerde problemen of relatieproblemen, of als cliënten ervoor kiezen de behandeling zelf te betalen.

Voor afspraken die niet op tijd (<24 uur) zijn afgezegd per mail of telefoon, geldt dat hiervoor € 55,00 per consult in rekening gebracht wordt.

* De tarieven van de eerste vier producten verschillen per zorgverzekeraar. Genoemde bedragen zijn het gemiddelde tarief over alle zorgverzekeraars. Uw tarief kan hiervan afwijken. Uw verzekeraar kan u hierover inlichten.

Kind/jeugd

Sinds 2015 wordt de behandeling van kinderen niet meer door de ziektekostenverzekering vergoed, maar door de gemeente waarin u woonachtig bent. Met alle gemeenten in de regio hebben we overeenkomsten, waardoor ouders geen kosten hoeven maken voor de behandeling van hun kind. Wel moet er voorafgaand aan de behandeling een beschikking worden afgegeven door de gemeente. Uw psycholoog zal u hierover informeren.