Privacy beleid en Afspraken

Privacy beleid en Afspraken

Privacy beleid en Afspraken

Tract Psychologen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst(WGBO) en de Jeugdwet. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de behandelovereenkomst.
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Tract Psychologen verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

  • Het aangaan van de behandelovereenkomst
  • Het elektronisch dossier
  • Het declareren van zorg naar de zorgverzekeraars

Beroepsgeheim en gegevensverstrekking aan derden

Met betrekking tot gegevensverstrekking van de inhoud van de behandeling werken wij vanuit de beroepscode de wet (art. 88 Wet BIG en art. 457 WGBO) en de Jeugdwet (artikel 7.3.11).

Voor een goede afstemming met de verwijzer is het van belang dat huisartsen of bedrijfsartsen inhoudelijk op de hoogte zijn van de intakerapportage/resultaten van uw behandeling.

Wij verstrekken geen informatie aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoer van de bovengenoemde doelen.

Zorgvraagtypering

Sinds 2014 geldt de wettelijke verplichting van alle hulpverleners binnen de GGZ een minimale dataset aan te leveren, over de cliënten die behandeling binnen de GBGGZ ontvangen. Vanaf 1 januari 2022 is er een overgang gemaakt van het DBC-InformatieSysteem naar het Zorgprestatiemodel. In het laatstgenoemde wordt er een zorgvraagtypering gesteld ten behoeve van zorginschaling. Dit betreffen persoons- en behandelgegevens. Indien gewenst kunt u aangeven hier bezwaar tegen te hebben. Wij zullen uw privacyverzoek opnemen in het elektronisch patientendossier.

ROM

Tijdens de behandeling wordt gebruik gemaakt van de Routine Outcome Measurements (ROM) voor het meten van de behandeleffectiviteit. Deze gegevens worden opgenomen in uw persoonlijk dossier en de gegevens worden geanonimiseerd verwerkt voor data onderzoek.

Minderjarigen

Voor behandeling van jongeren onder de 12 jaar dient er een schriftelijke toestemming te worden gegeven door beide ouders/verzorgers/ wettelijke vertegenwoordigers. In de leeftijd 12 tot 16 jaar moet de jongere zelf ook tekenen voor behandeling en vanaf 16 jaar mag een jongere zelf tekenen voor behandeling.

Bewaartermijn

Tract Psychologen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Gesteld is dat het bewaartermijn van het dossier 20 jaar is. Na het verstrijken van die termijn zullen gegeven automatisch worden vernietigd.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Deze staan in de AVG-verklaring

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.