Privacybeleid

Privacybeleid

Privacybeleid

Tract Psychologen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Tract Psychologen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) en de Jeugdwet. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 1. uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 2. verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 3. vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 4. passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 5. geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de behandelovereenkomst.
 6. op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Tract Psychologen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Tract Psychologen: info@tract-psychologen.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Tract Psychologen verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van de behandelovereenkomst
 • Het elektronisch dossier
 • Het declareren van zorg naar de zorgverzekeraars

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam, adres, woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Email
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • BSN
 • Gezondheid

Betrokken bij Tract Psychologen voor de verwerking van persoonsgevens zijn:

 • Intramed BV voor het electronisch patientendossier
 • Zorggroep Regio Oosterhout voor Keteninformatie systeem, beveiligde communicatie met zorgverleners, declaraties, mits verwezen in de Zorroo pilot.
 • Het huisartsenteam voor Keteninformatie systeem, beveiligde communicatie met zorgverleners, declaraties, mits verwezen in de Care2U pilot regio Breda.
 • Pro Rch, declaraties regio Hart van Brabant.
 • Bofa, telefonisch afsprakenbureau en opmaak patiëntkaart.
 • Vecozo, verwerking van declaraties.
 • Corrinthus, verwerking van financiële administratie.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor declaraties naar de zorgverzekeraars en verwerking van administratieve diensten.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Uitzondering op bovenstaande vormt sinds 2014 de wettelijke verplichting van alle hulpverleners binnen de GGZ een minimale dataset aan te leveren aan het DIS, een landelijk informatiesysteem, over de cliënten die behandeling binnen de GBGGZ ontvangen. Dit betreffen persoons- en behandelgegevens. Binnen onze praktijk is het mogelijk een privacyverklaring te ondertekenen. Wij mogen uw gegevens dan niet toesturen aan het DIS. Uw therapeut zal u hierover verder informeren. Deze verplichting geldt alleen als uw behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ valt (zie Tarieven en Vergoedingen).

Beroepsgeheim

Met betrekking tot gegevensverstrekking van de inhoud van de behandeling werken wij vanuit de beroepscode de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (art. 88 Wet BIG en art. 457 WGBO) en de Jeugdwet (artikel 7.3.11).

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Tract Psychologen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Gesteld is dat het bewaartermijn van het dossier 15 jaar is. Na het verstrijken van die termijn zullen gegeven automatisch en op gepaste wijze worden vernietigd.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Deze staan in de AVG-verklaring.

 • alle systemen zijn beveiligt middels username, wachtwoord en/of 2-weg authenticatie.
 • autorisatieprocedure.
 • back-up procedure.
 • de locaties waar wordt gewerkt zijn uitgerust met alarmsystemen.
 • er is sprake van een beveiligde website en de computers zijn uitgerust met onder meer firewall, spamfilter en virusscanner.
 • de computers zijn beveiligd middels een wachtwoord.
 • documenten worden opgeslagen op beveiligde media.
 • er wordt gewerkt op beveiligde netwerken.
 • er is een clean desk policy.
 • ter aanvulling op de WGBO is een geheimhoudingsverklaring opgenomen in de samenwerkingsovereenkomsten met de therapeuten.

Rechten omtrent uw gegevens

Recht van inzage:
U heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die worden verwerkt.

Recht van rectificatie:
U heeft recht te verlangen dat onjuiste of achterhaalde persoonsgegevens worden gecorrigeerd, en onvolledige gegevens worden aangevuld. Als de juistheid van gegevens wordt betwist, moet de verwerking daarvan (tijdelijk) worden beperkt. Aanvullingen en rectificaties worden door gegeven aan andere ontvangers van betreffende persoonsgegevens.

Recht op verwijdering:
U heeft recht om uw persoonsgegevens te laten wissen. Het wissen van gegevens moet zonder onredelijke vertraging en binnen drie maanden worden uitgevoerd. Als de gegevens nog nodig zijn voor het leveren van zorg of anderszins uitvoeren van de behandelovereenkomst (bijvoorbeeld declareren) hoeft niet direct te worden voldaan aan het verzoek. Bij afwijzing van een verzoek tot gegevensverwijdering zal worden beargumenteerd waarom dat is, bij voorkeur schriftelijk. Indien alleen een onderdeel uit het medisch dossier wordt verwijderd, kan daarin vermeldt worden dat een deel van de gegevens op verzoek van de patiënt is verwijderd. Andere ontvangers van de persoonsgegevens worden op de hoogte worden gebracht van de gegevenswissing. Er geldt echter geen verplichting om dit bij hen af te dwingen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens:
U heeft recht op dataportibiliteit. Op verzoek moeten de persoonsgegevens worden verstrekt in een vorm die het makkelijk maakt om deze gegevens te hergebruiken en door te geven aan een andere organisatie. Het betreft persoonsgegevens die de patiënt zelf actief en bewust heeft verstrekt en de gegevens die de patiënt indirect heeft verstrekt door het gebruik van een meetinstrument, vragenlijst of die voortkomen uit observatie. Het recht op dataportibiliteit geldt dus niet voor gegevens die de patiënt niet direct of indirect heeft aangeleverd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan conclusies, diagnoses, vermoedens of behandelplannen die door de behandelend psycholoog op basis van de door de patiënt verstrekte gegevens vaststelt.

Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van ons privacy beleid nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!